Επιλογή Φοιτητών

portfolio web templates

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) διπλωματούχους μηχανικούς, οι οποίοι αποφοίτησαν από ΑΕΙ της ημεδαπής με πενταετή διάρκεια σπουδών (κυρίως του ΕΜΠ) τα τελευταία πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη, με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν βαθμό αποφοίτησης λίαν καλώς ή ανώτερο και πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency ή IELTS (for study) με βαθμό 7/10 κατ’ ελάχιστον ή πτυχίο αγγλόφωνου ΑΕΙ. Εντός του ανωτέρω αριθμού μπορεί να περιλαμβάνονται και τελειόφοιτοι μηχανικοί των ανωτέρω ΑΕΙ με αντίστοιχη βαθμολογία και γνώση Αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι θα αποφοιτήσουν έως και την περίοδο του Σεπτεβρίου και

β) μελη του προσωπικού του Φορέα Χρηματοδότησης που θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα και θα διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency ή IELTS (for study) με βαθμό 7/10 κατ’ ελάχιστον ή πτυχίο αγγλόφωνου ΑΕΙ.

Κριτήρια Επιλογής

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται:

  • Ο γενικός βαθμός διπλώματος και η σειρά του βαθμού διπλώματος σε σχέση με τους βαθμούς των υπόλοιπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή/Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος.
  • Οι γνώσεις πληροφορικής.
  • Η ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει.
  • Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, εφόσον υπάρχουν.
  • Οι συστατικές επιστολές.
  • Ακαδημαϊκές ή άλλες διακρίσεις.
  • Η συνολική εικόνα των υποψηφίων (ικανότητες,στοχοι,κίνητρα, προοπτικές εξέλιξης).
Η ΕΠΣ καθορίζει ετησίως, με απόφασή της, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων ή συνεντεύξεων τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή.

Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών

Κάθε χρόνο δημοσιοποιείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΕΔΠΜΣ "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών". Στην πρόσκληση περιλαμβάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων, το χρονικό διάστημα υποβολής φακέλων υποψηφιότητας, οι επιλέξιμες κατηγορίες πτυχιούχων και ο κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Γραμματεία του προγράμματος μόνο ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται μαζί με την προκήρυξη. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει οριστεί διπλωματούχος κατά την περίοδο που διεξάγεται η διαδικασία επιλογής, μπορεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο επιλεγέντων ΜΦ, υπό την αίρεση ότι οι προπτυχιακές του σπουδές θα περατωθούν έως την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η ΕΠΣ αξιολογεί τους φακέλους υποψηφιότητας με συνεκτίμηση των κριτηρίων και των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και καταρτίζει πίνακα αξιολογικής σειράς υποψηφίων. 

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται σε τρία στάδια.
Στο πρώτο στάδιο, με βάση τα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής, αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια εισαγωγής. Ειδικά ως προς το κριτήριο της αγγλικής γλώσσας, η σχετική πιστοποίηση μπορεί να αποκτηθεί και να υποβληθεί έως το τρίτο στάδιο.

Στο δεύτερο στάδιο, όσοι πέρασαν επιτυχώς το πρώτο στάδιο αξιολογούνται με συνεκτίμηση μόνον τριών κριτηρίων (γενικού βαθμού διπλώματος, ετών φοίτησης, μεταπτυχιακών σπουδών) και επιλέγονται οι επικρατέστεροι υποψήφιοι.

Στο τρίτο και τελικό στάδιο, οι ως άνω επικρατέστεροι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη και αξιολογείται η συνολική εικόνα τους. Σε συνδυασμό με τα κριτήρια του δευτέρου σταδίου θα ληφθούν υπόψη και οι πανεπιστημιακές διακρίσεις, η ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, άλλες συναφείς δραστηριότητες και ικανότητες των υποψηφίων (όπως ηγετικές, οργανωτικές, επικοινωνιακές), οι συστατικές επιστολές, οι στόχοι, τα κίνητρα και οι προοπτικές εξέλιξης τους. Στο τρίτο στάδιο οι υποψήφιοι προσκομίζουν προς έλεγχο τα πρωτότυπα στοιχεία που είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά με την αίτηση τους.

Τρεις (3) θέσεις από τις τριάντα (30) καταλαμβάνονται από υποψήφιους οι οποίοι πληρούν κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια, τα οποία συνεκτιμώνται επιπροσθέτως των ανωτέρω κριτηρίων.

Οι θέσεις για κάθε ειδικότητα καταλαμβάνονται από τους αντίστοιχους υποψήφιους με την υψηλότερη βαθμολογία. Εάν κάποια από τις ανωτέρω θέσεις παραμένει κενή λόγω έλλειψης καταλλήλων υποψηφίων της συγκεκριμένης ειδικότητας, τότε η θέση καταλαμβάνεται από τον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη υψηλότερη βαθμολογία, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Οι επιλεγέντες ΜΦ ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΕΔΠΜΣ και ενημερώνονται από τη γραμματεία.

Όλοι οι επιλεγέντες πρέπει να δηλώσουν, εντός 10 ημερολογιακών ημέρων από τη γνωστοποίηση των πινάκων επιλεγέντων, την αποδοχή ή μη της θέσης του μεταπτυχιακού φοιτητή. Επιλεγέντες που δεν θα αποδεχθούν τη θέση αντικαθίστανται από αναπληρωματικούς κατά σειράν προτεραιότητας. Σε περίπτωση αποδοχής της θέσης και εν συνεχεία υπαναχώρησης από μέρους επιλεγέντος υποψηφίου, αποκλείεται τυχόν επανυποβολή υποψηφιότητας του μελλοντικά.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν από τη γραμματεία, στην έναρξη του χειμερινού εξαμήνου σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Πληροφορίες για τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και τη συνεκτίμηση τους

Τρεις (3) θέσεις από τις τριάντα (30) καταλαμβάνονται από υποψήφιους οι οποίοι πληρούν κάποιο από τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της παρούσας Ενότητας. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν κάποιο από τα παρακάτω κριτήρια είναι μικρότερος των τριών, οι θέσεις που προορίζονται για την ειδική αυτή κατηγορία μειώνονται αντίστοιχα.
Η κατάταξη των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων της ειδικής αυτής κατηγορίας πραγματοποιείται ως εξής: οι υποψήφιοι βαθμολογούνται όπως όλοι οι άλλοι υποψήφιοι στο δεύτερο στάδιο και λαμβάνουν πρόσθετους βαθμούς (μόρια) σε σχέση με τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια ως εξής:

α) Οικονομικά κριτήρια:
αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
αβ) τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ,
Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα΄ και αβ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.
Διευκρινίζεται ότι:
(i) ως "κατά κεφαλήν εισόδημα" νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος,
(ii) ως "Εξαρτώμενα Μέλη" νοούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013,
(iii) ως "Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα" νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις συζύγων (ακόμη και εν διαστάσει), οι οποίοι υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις εξαιρουμένων των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.
β) Κοινωνικά κριτήρια:
βα) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ένα (1) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
ββ) τέσσερα (4) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ένα (1) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
βγ) τέσσερα (4) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και δέκα (10) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
βδ) τέσσερα (4) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,
βε) δύο (2) μόρια για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/ Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Αίτηση

Η αίτηση συμμετοχής στο ΕΔΠΜΣ ΔΕΥΚ υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Συγκεντρώστε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συμπλήρωσή της πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής. Δεν υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης.
Δείτε εδώ τα απαιτούμενα στοιχεία για την συμπλήρωση της αίτησης.
Θα χρειαστείτε επίσης μία φωτογραφία σας 250x250 και το αρχείο των δικαιολογητικών.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας σωστά, όπως αναγράφονται στην ταυτότητά σας ή σε επίσημα έγγραφα, χρησιμοποιώντας πεζούς χαρακτήρες.
Πρέπει να δώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στα υποχρεωτικά πεδία της αίτησής σας, προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή.
Μη δηλώνετε στοιχεία που δεν είναι ακριβή. Η αίτησή σας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

* Αντίγραφο πτυχίου με συνολικό βαθμο (με σειρά κατάταξης εφόσον υπάρχει). 
* Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
* Aποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (ή ΥΔ εαν δεν υπάρχει κατά την υποβολή της αίτησης).
* Αποδεικτικό ερευνητικής ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχει).
* Άλλοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
* Βραβεία, διακρίσεις κτλ.
* Δύο (2) συστατικές επιστολές.
* Βιογραφικό σημείωμα.

Επιπλέον για την υπαγωγή στην ειδική κατηγορία οικονομικών / κοινωνικών κριτηρίων:
* Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 
* Αποδεικτικά για την υπαγωγή

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σκαναρισμένα, συμπιεσμένα σε ένα αρχείο. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής προς έλεγχο τα πρωτότυπα έγγραφα που υπέβαλαν ηλεκτρονικά με την αίτηση τους.

Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται από τους συντάκτες των επιστολών μέσω e-mail (mscdeyk@mail.ntua.gr) στη γραμματεία του προγράμματος.


Η αίτηση συμμετοχής στο ΕΔΠΜΣ "ΔΕΥΚ" υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

Υποβολή αίτησης υποψηφίου

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 31/5/2024. Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν απαντητικό e-mail από τη γραμματεία με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. 

Διεύθυνση

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου

Επικοινωνία

Email: mscdeyk@mail.ntua.gr
Τηλέφωνο: 210 772 3613